Wettelijke vermeldingen

Elke toegang tot of elk gebruik van deze website impliceert de stilzwijgende aanvaarding van alle algemene voorwaarden.

Isabelle Bister, afgevaardigd bestuurder van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

Webmasters:
info@werelddorpenvoorkinderen.be

Handelsnaam:
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, Stichting van Openbaar Nut
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0448127330
Tel.: +32 2 230 16 37

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen verbindt er zich toe om op een ethische en transparante manier fondsen te werven. Wij zijn afhankelijk van de goede wil en van de vrijgevigheid van onze donateurs om onze projecten te financieren. Elke gift die wij ontvangen helpt onze kinderen.

Onze wettelijke vermeldingen houden ook het beheer in van uw persoonsgegevens, of ze nu via internet of via een andere methode worden verkregen.

Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden (dit wil zeggen de “disclaimer”, de “privacy policy” en de “cookies policy” ) onvoorwaardelijk aanvaardt. Uw toegang tot en gebruik van de website impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Deze site heeft tot doel de activiteiten van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen en van de Congregatie van de Zusters van Maria voor te stellen, evenals hun engagement om de armste kinderen, de zieken en de meest behoeftigen te helpen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel dat zou voortvloeien uit het gebruik van (een deel van) de elementen van de site of uit het gebruik van de informatie die deze site bevat.

De informatie en elementen van deze site worden louter informatief verstrekt. Alle informatie of elementen (of een deel ervan) die op de site verspreid worden, worden verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige expliciete of impliciete waarborg op beschikbaarheid, juistheid of volledigheid en zonder dat deze opsomming limitatief is.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of leemten voorgesteld door en/of vermeld op de site of in enig referentiedocument.

De informatie op de site is niet-bindend en kan elk moment gewijzigd worden. De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen garandeert geenszins de functies op de site of de toegang tot de site zonder onderbreking en zonder fouten, noch dat de site of de server die ze ter beschikking stelt geen virussen of andere gevaarlijke bestanddelen bevat.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen kan geenszins rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden:
  • bij onderbreking van de dienstverlening van de site omwille van onderhoudswerkzaamheden of door het gedrag van de gebruikers van de site,
  • indien de site niet toegankelijk is en/of niet gebruikt kan worden door enige gebruiker van de site,
  • bij schade van gelijk welke aard aan de uitrusting of verlies van gegevens bij het verbinding maken met de site.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor websites die een link bevatten naar de site van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen of waarnaar op deze site een link vermeld staat.

Deze site kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden enkel ingevoegd voor toegankelijkheidsdoelstellingen, en Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de toegang tot deze sites.

Alle onderdelen van deze site vallen onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief weergaven van afbeeldingen en foto’s.

Afbeeldingen of foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder de schriftelijke toelating van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. Elk verzoek tot gebruik, van gelijk welke aard, dient gericht te worden aan: info@werelddorpenvoorkinderen.be

Deze website wordt gehost door OVH

https://www.ovh.com

OVH
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix. Frankrijk

Transacties op de website van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen worden beveiligd door onze partner Iraiser.

Alle uitgewisselde informatie, waaronder uw creditcardnummer, naam en postadres voor de verwerking van de betaling wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol. Deze gegevens kunnen niet worden gedetecteerd, onderschept of gebruikt door derden.