Helpen met uw testament

Miljoenen kinderen gaan gebukt onder de armoede, zonder hoop voor de toekomst. Deze kinderen groeien op in onzekerheid, in een uitzichtloze situatie. Ze zijn uitgehongerd en verstoten. Zij hebben geen normale huisvesting, elektriciteit noch water. Zij zijn verplicht om op jonge leeftijd te gaan werken om het gezinsinkomen aan te vullen. Ze maken zich zorgen over het lot van hun jongere broertjes en zusjes. Reeds veel te vroeg dragen zij de verantwoordelijkheden van een volwassene.

Een kind dat niet naar school kan, niet genoeg te eten krijgt en geen kind kan zijn begint zijn leven al met een grote achterstand en zal zijn verdere leven hoogstwaarschijnlijk in extreme armoede doorbrengen.

Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen op te nemen in uw Testament, verandert u het leven van deze kinderen en geeft u hen een toekomst.

Een testament is het enige middel om er zeker van te zijn dat uw wensen gerespecteerd worden na uw dood.

Een testament is een schriftelijke omschrijving van uw laatste wilsbeschikkingen en van hoe uw eigendom verdeeld moet worden na uw dood. Het bevat een opsomming van alle erfdelen die ieder zal ontvangen en het vermeldt ook indien u dit wenst de persoon die u heeft aangeduid om uw instructies uit te voeren.

U kunt kiezen voor een eigenhandig geschreven testament of een notarieel testament, opgesteld door een notaris.

Welke soorten legaten kunt u opnemen in uw testament?
Het algemeen legaat

U geeft uw hele nalatenschap, verminderd met het deel dat bij wet toekomt aan de reservataire erfgenamen, aan een of meer personen of organisaties. De algemene legatarissen erven niet alleen het actief van de nalatenschap, maar ook de schulden

Het bijzonder legaat

U geeft één of enkele bepaalde goederen die u in uw testament nauwkeurig beschrijft, bijvoorbeeld een som geld of een roerend of onroerend goed.

Het legaat ten algemene titel

U geeft een deel of een percentage van uw nalatenschap, bijvoorbeeld een derde of de helft, ofwel enkel de roerende of onroerende goederen.

Het duolegaat

Met een duolegaat laat u (een deel van) uw vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal het verre familielid of de vriend “netto” meer van de erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van u zou erven. Ook het goede doel houdt eraan over.

Let op: Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscale voordeel van duolegaten in Vlaanderen afgeschaft.

         Maak het verschil met uw testament

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt jaarlijks gratis aan meer dan 20.000 kinderen afkomstig uit extreem arme gezinnen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania;
  • Middelbaar onderwijs en beroepsvorming,
  • Een veilige woonplaats, drie gezonde maaltijden per dag en medische zorg.
  • maar ook buitenschoolse activiteiten (sport, creativiteit, intellectueel…)

Het verblijf en de studies in onze Werelddorpen zijn volledig gratis.

Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen op te nemen in uw Testament, verandert u het leven van deze kinderen en geeft u hen een toekomst. U verandert ook hun gezin en lokale gemeenschap.

De opvang in onze Werelddorpen is volledig gratis voor elk gezin. Indien u beslist om Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw Testament te gedenken, kunt u ons contacteren en kunnen wij samen met u de verschillende projecten van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen overlopen zodat uw geld terecht komt bij het project dat u het meeste aanspreekt!

Financieringsmogelijkheden

  • U betaalt de volledige schoolkosten voor één of meer kinderen

vanaf het moment dat ze in onze Werelddorpen aankomen tot het behalen van hun diploma. We helpen onze alumni ook om na het behalen van hun diploma ‘op eigen benen te staan. We organiseren jobbeurzen zodat ze een baan kunnen vinden. We helpen ze bij het zoeken naar geschikte woonruimte. En we begeleiden ze bij hun geldzaken zodat ze leren om in hun levensonderhoud te voorzien en ook wat te sparen!

  • U financiert een gebouw

voor de huisvesting of het onderwijs van onze leerlingen. Op het gefinancierde gebouw kan als u dat wenst een gedenkplaat worden aangebracht.

  • U financiert onze klinieken en/of onze beroepsopleidingen

 

Er zijn nog vele andere noden.

Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij zorgen ervoor dat uw geld wordt geïnvesteerd in de projecten die voor u het belangrijkst zijn. U kan er ook voor kiezen dat uw geld wordt geïnvesteerd daar waar de noden het hoogst zijn.

Concreet

Verminderde erfrechten voor legaten aan Stichtingen van Openbaar Nut in de 3 regio’s:

In het Vlaamse Gewest: 0 % (sinds 1 juli 2021)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7 %

In het Waalse Gewest: 7 %

U kunt uw testament op elk moment wijzigen

U kunt uw testament op elk moment geheel of gedeeltelijk herroepen, wijzigen, er beschikkingen aan toevoegen of zelfs een heel nieuw testament opstellen

Zorg ervoor dat uw testament niet verloren raakt

Om uitwerking te krijgen bij uw overlijden dient het mogelijk te zijn het testament terug te vinden. Gewoonlijk bevindt het zich bij een vertrouwenspersoon, vaak bij een notaris. Wanneer een notaris een testament ontvangt, moet hij dit registreren in een databank, genoemd « het centraal register van testamenten (CRT) ». Bij deze registratie wordt de volledige identiteit van de persoon die het testament neerlegde gecommuniceerd en niet de inhoud van het testament. De notaris zal het testament geheimhouden. Niemand zal de inhoud ervan kennen.