Aloysius Schwartz

Vader Aloysius Schwartz werd in Washington, USA, geboren. In 1944 ging hij naar het seminarie vooraleer hij zijn studies theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven kwam verder zetten. Naar aanleiding van een bezoek aan Banneux (bij Luik), waar de Maagd der Armen verschenen is, heeft hij de ingeving gehad om zijn leven te wijden aan de armen en op die manier de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in de praktijk te brengen.

Als gevolg van de oorlog in Korea, woonden duizenden wezen op straat in Zuid-Korea. Vader Al heeft toen het concept van de Werelddorpen uitgedacht die tot nu toe blijven bestaan en die zijn uitgebreid om te beantwoorden aan de noden van kinderen in extreme armoede.

In deze Werelddorpen voor Kinderen heeft Vader Al zorg gedragen voor weeskinderen, verlaten kinderen en kinderen afkomstig uit extreem arme families.

De Werelddorpen bieden de kinderen een veilige plek om te wonen, drie evenwichtige maaltijden per dag alsook middelbaar onderwijs, beroepsvorming en medische zorgen.

Het werk van Vader Al werd veelvuldig erkend op internationaal vlak : in 1984 en in 1992 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, hij ontving de Magsaysay Prijs voor Internationale Betrekkingen in 1983 of nog de Prijs Moeder Theresa van de Kamer van Koophandel van de Filippijnen in 1988.

De Zusters van Maria

De Zusters van Maria zijn een onafhankelijke Christelijke humanitaire instelling toegewijd aan hulpverlening aan kinderen in extreme armoede in ontwikkelingslanden.

De Congregatie van de Zusters van Maria werd in 1964 gesticht door Vader Aloysius Schwartz en telt nu meer dan 370 zusters die onze lokale partners zijn voor het beheer van onze ontwikkelingsprojecten in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

In elk land bieden de Zusters niet enkel vrij onderdak, voedsel en onderwijs aan de kinderen maar zij bereiden ze ook voor op een betere toekomst in hun eigen land en cultuur. De Zusters zorgen niet alleen elk jaar voor meer dan 20.000 arme kinderen, zij beheren ook opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma’s en beroepsopleiding.

De overste, Zuster Elena Belarmino, nam in 2023 de fakkel over van Zuster Maria Cho toen de ambtstermijn van deze laatste tot een einde kwam. Zuster Elena leidt de congregatie en alle instellingen die ze uitbaten.

Zuster Maria Cho bleef 12 jaar aan het hoofd van de Congregatie en van de projecten. Zij had zelf in 2011 de fakkel overgenomen van Zuster Michaela, die zelf de opvolgster was van de overleden Aloysius Schwartz, de priester der armen.

Zuster Michaela had Vader Aloysius Schwartz opgevolgd. Ze is vredig overleden begin 2019 in Busan, Korea. Tot in 2016 was ze voorzitter van onze Raad van Bestuur, daarna opgevolgd door Zuster Maria Cho en door Zuster Elena Belarmino.

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als religieuze congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filipijnen.

Een terugblik op het ontstaan van de projecten met zuster Michaela

Zuster Michaela was de moeder-overste van de Zusters van Maria en de opvolgster van de stichter, Eerwaarde Aloysius Schwartz. Zij was een van de eerste vrouwen die samen met Vader Aloysius Schwartz de armen en zieken verzorgde in Zuid-Korea na de Koreaanse oorlog. Vader Al koos Zuster Michaela om hem op te volgen als hoofd van de Zusters van Maria na zijn dood.

Onder haar leiding en voorbeeld zijn de Werelddorpen die Vader Al in Zuid-Korea, de Filipijnen en Mexico heeft opgericht, uitgebreid naar Guatemala, Brazilië en Honduras, waardoor nog eens duizenden kinderen over de hele wereld de kans krijgen zich te bevrijden uit het leven van extreme armoede waarin zij zijn geboren.