Kinderen op school

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt onderwijs, een beroepsvorming, huisvesting, 3 evenwichtige maaltijden per dag en medische zorgen aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede leefden in ontwikkelingslanden zoals de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

De zusters van de Congregatie van de Zusters van Maria vangen deze kinderen op. Het onderwijs wordt verzorgd door hooggekwalificeerde en toegewijde leraren. Naast het behalen van een middelbare schooldiploma krijgen de kinderen ook een beroepsopleiding. De kinderen krijgen alle sociale en morele begeleiding die nodig is om op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Na het behalen van hun diploma kunnen de kinderen snel een baan vinden waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook helpen zij dan hun familie en lokale gemeenschap om hun levensomstandigheden te verbeteren. Op die manier leveren zij een zinvolle bijdrage aan het uitroeien van de armoede.

Geen van de kinderen, gesteund door de Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, wordt in België of Europa opgevangen. We passen wel de Belgische en Europese normen toe die betrekking hebben op de bescherming van de kinderen. Het onderwijs, de zorg en het welzijn van onze kinderen is onze missie en onze prioriteit.

Onze kinderen hebben een moeilijke start in het leven gehad. Enkelen komen uit familiale milieus waar sprake is van misbruik. Onze prioriteit is de veiligheid van al onze kinderen te garanderen die zij nodig hebben om te kunnen opgroeien en studeren. Dit is een voorwaarde voor de emancipatie uit armoede die deel is van onze missie.

Onze Werelddorpen bieden een totale transparantie in het beleid ter bescherming van de kinderen.

Hoe kunnen we de bescherming van de kinderen garanderen?

Alle kinderen wereldwijd hebben recht op onderwijs en een veilige plek om te wonen, maar ook op bescherming tegen iedere vorm van geweld, uitbuiting, discriminatie, pesten, intimidatie en iedere vorm van misbruik. Daarom hebben de Zusters van Maria een beleid ontwikkeld om de kinderen die zij onder hun hoede hebben, te beschermen.

In dit beleid zijn duidelijke richtlijnen opgenomen ter bescherming van de kinderen. Ook zijn de plichten en verantwoordelijkheden omschreven die de schoolleiding, leerkrachten, overig personeel maar ook de leerlingen zelf hebben om ieder vorm van misbruik te voorkomen. Ook de Europese medewerkers en bezoekers van de projecten moeten dit beleid naleven bij hun bezoek aan de Werelddorpen.

Het beleid van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen en van de Zusters van Maria ter bescherming van de kinderen is gebaseerd op de nationale wetgeving ter bescherming van kinderen in de landen waar de Werelddorpen zijn gevestigd. Met name in de Filippijnen heeft het Ministerie van Onderwijs wet- en regelgeving aangenomen ter bescherming van kinderen tegen o.a. pesten. Ook is gebruik gemaakt van voorbeelden en richtlijnen die op Europese onderwijsstellingen worden toegepast.

Regelmatig wordt het beleid aangepast aan nieuwe regelgeving. De Zusters van Maria willen hiermee aantonen dat zij er alles aan doen om de kinderen die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en hun welzijn te bevorderen. In de Filippijnen wordt de uitvoering van dit beleid in de Werelddorpen gecontroleerd door een onafhankelijke ombudsman. Dit bevordert de transparantie en de naleving van de richtlijnen. Deze ombudsman voert zijn taken neutraal uit en ieder kind of iedere medewerker kan contact met hem opnemen.

Het beleid ter bescherming van de kinderen van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen en van de Zusters van Maria is van toepassing op alle kinderen ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras, afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of identiteit.

Omvang

Dit beleid ter bescherming van de kinderen betreft alle kinderen die worden opgevangen door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, zelfs de kinderen ouder dan 18 jaar. Het betreft alle leden van de schooladministratie, het lerarenteam, het personeel en de partners die betrokken zijn bij het belang van de kinderen.

De bescherming van de kinderen staat centraal in onze projecten. De kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar verblijven intern. Elke school is een autonoom en veilig dorp waar de kinderen onderwijs kunnen volgen, eten, sporten en slapen. Al onze scholen zijn single-sex education of gescheiden onderwijs. Elk land waar we aanwezig zijn beschikt over een Jongensdorp en een Meisjesdorp.

De fysieke veiligheid van deze Werelddorpen is een prioriteit in het beschermen van al onze kinderen en medewerkers.

In onze Werelddorpen is het welzijn van de kinderen van primair belang. Alle medewerkers moeten hun plichten en verantwoordelijkheden naleven zoals die zijn omschreven in het beleid ter bescherming van de kinderen. De rechten van de kinderen moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Medewerkers, bezoekers en gasten worden hier steeds op gewezen.

In alle Werelddorpen voor Kinderen is een Commissie ter Bescherming van de Kinderen (Child Protection Committee – CPC) aangesteld. Deze commissie bestaat uit personeel, adviseurs en Zusters. De commissie geeft informatie over het beleid ter bescherming van de kinderen en is verantwoordelijk voor training van het personeel en de Zusters. De commissie ontwikkelt en implementeert een systeem om toezicht te houden op kinderen die mogelijk schade hebben ondervonden als gevolg van misbruik voordat ze naar het Werelddorp kwamen. Zo nodig worden deze kinderen doorverwezen naar de juiste hulpinstellingen of de politie. Ook houdt de commissie toezicht op het naleven van eventuele maatregelen zodat de kinderen de juiste ondersteuning krijgen en het personeel de noodzakelijke training.

Praktisch

Naast wat reeds vermeld werd, wordt met de kinderen zelf ook gewerkt rond de kinderrechten. Dit gebeurt door rollenspel, het schrijven van een paper en initiatieven van de scholen rond ontwikkeling van gezonde relaties en respect voor individuele verschillen.

Wenst u een kopie te ontvangen van het beleid van de bescherming van de kinderen van de Zusters van Maria? Gelieve dan een mail te sturen naar info@werelddorpenvoorkinderen.be  of ons te bellen op het nummer 02 230 16 37.