Skip to main content

Denkt u eraan om een legaat of een schenking aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen over te maken of nog een levensverzekering ten voordele van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te onderschrijven?

Uw erfenis: onderwijs!

Dankzij uw steun helpt Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen elke dag duizenden kinderen aan de armoede te ontsnappen. Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen als begunstigde te kiezen in uw testament of een schenking te maken, helpt u ons om nog méér kinderen een totaal nieuw leven te geven.

Als we erover gaan nadenken waar onze bezittingen na ons overlijden naartoe moeten gaan, zijn dat vanzelfsprekend in de eerste plaats onze geliefden. Maar als u een testament laat opmaken, denkt u dan ook eens aan de goede doelen die u tijdens uw leven heeft gesteund, die u belangrijk vindt en die uw steun blijvend nodig hebben. De meeste Belgen geven aan een of meerdere goede doelen. Steeds meer mensen schenken ook via hun nalatenschap aan een goed doel.

Eigenlijk moeten wij allemaal nadenken hoe wij na ons overlijden financiële steun kunnen blijven geven aan organisaties die ons nauw aan het hart liggen.

Het is een misvatting dat het alleen zin heeft een goed doel in een testament op te nemen als het om veel geld gaat. Integendeel, iedere gift, ook een bescheiden bedrag, kan veel voor onze kinderen betekenen en in de meeste gevallen zijn legaten aan goede doelen merkelijk goedkoper wat de successierechten betreft dan legaten aan familieleden in de collaterale linie.

Giften uit nalatenschappen zijn essentieel voor ons werk om kinderen uit de armoede te bevrijden. Alleen zo krijgen wij voldoende fondsen om jaarlijks meer dan 20.000 kinderen te helpen. Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te gedenken in uw testament geeft u kinderen een kans op een betere toekomst!

U kunt ervoor kiezen een vast bedrag of voorwerp na te laten of u kunt er ook voor kiezen dat Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament een percentage van uw nalatenschap ontvangt nadat aan alle andere verplichtingen is voldaan.

De eerste stap bestaat erin uw notaris te informeren dat u Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament wenst op te nemen. U kunt met hem bespreken welk soort legaat u wenst.

Er zijn verschillende soorten legaten:

  • Het algemeen legaat: u geeft uw hele nalatenschap aan een of meer personen of organisaties. Als er reservataire erfgenamen zijn, dan hebben die bij het overlijden van de erflater recht op het deel dat de wetgever voor hen gereserveerd heeft en wordt het legaat beperkt tot het grootst beschikbare deel.
  • Het legaat onder algemene titel: u geeft een deel of een percentage van de nalatenschap, bijvoorbeeld een derde of de helft, ofwel enkel de roerende of onroerende goederen.
  • Het bijzonder legaat: u geeft één of enkele bepaalde goederen die u in uw testament nauwkeurig beschrijft, bijvoorbeeld een som geld of een roerend of onroerend goed.

U heeft geen naaste erfgenamen en u wenst uw nalatenschap aan een vriend, een buur of een verafgelegen familielid te laten? De successierechten kunnen in dit geval snel zeer hoog oplopen. Dan biedt het duo-legaat u een oplossing!

De techniek van het duo-legaat wordt gebruikt wanneer de erflater enkel nabestaanden heeft die erfrechten tussen de 25 en 80 % zullen moeten betalen. Het duo-legaat laat u toe om een groter deel van uw nalatenschap aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen na te laten (die, als Stichting van Algemeen Nut, geniet van een verminderde erfbelasting) die belast wordt met het uitbetalen van de erfbelastingen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen.

Organiseer het testament zo dat u het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen die een lager belastingtarief geniet. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage erfbelastingen ook de hoge erfbelastingen van de eerste zodat het deel dat uw erfgenamen ontvangen uiteindelijk hoger is dan indien zij alles zouden erven.

Het duo-legaat geeft u de mogelijkheid om ook een goed doel te steunen terwijl het fiscaal voordelig uitkomt.

Om de efficiëntie van het duo-legaat te waarborgen en er zeker van te zijn dat het door uw erfgenamen zowel als door de begunstigde organisatie aanvaard en uitgevoerd kan worden, is het belanrijk uw notaris te raadplegen om u te helpen bij het opstellen van uw testament.

Raadpleeg de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Indien u geen notaris heeft kunt u de lijst van alle notarissen van België hier raadplegen: 

U kunt ook contact opnemen met Isabelle Bister, afgevaardigde bestuurder, op het nummer 02/230 16 37.

Laat ons weten indien u Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament heeft opgenomen. Wij willen u hier graag voor bedanken en u laten zien wat uw gift in de toekomst in het leven van onze kinderen zal betekenen.

Een testament is een schriftelijke omschrijving van uw laatste wilsbeschikkingen en van hoe uw eigendom verdeeld moet worden na uw dood. Het bevat een opsomming van alle erfdelen die ieder zal ontvangen en het vermeldt ook indien u dit wenst de persoon die u heeft aangeduid om uw instructies uit te voeren.

Een testament is het enige middel om te garanderen dat uw wensen gerespecteerd worden na uw dood. Zonder een geldig testament zal uw eigendom verdeeld worden volgens de wet, ongeacht uw eigenlijke wensen. Hoewel de wet in detail voorschrijft hoe een erfenis verdeeld zal worden voor het geval er geen testament bestaat, kan u door het opstellen van een testament bijzondere regelingen treffen, die niet door de wet voorzien zijn.

Om onduidelijkheden of interpretatieproblemen te vermijden raden wij u aan een notaris te raadplegen om u te helpen bij het opstellen van uw testament, die u advies zal geven, u hulp bieden met wettelijke bepalingen, en ervoor zorgen dat uw testament correct wordt samengesteld en uitgevoerd. Als u een notaris raadpleegt, zal u er zeker van zijn dat uw wensen nageleefd worden na uw dood. Uw notaris kan er eveneens op toezien dat uw testament wordt opgenomen in een nationaal register. D.m.v. dit register kan men nagaan of iemand bij zijn overlijden een testament had, en waar het zich bevindt. Een testament hebben en zorgen dat het bestaan ervan bekend is, zijn namelijk twee verschillende dingen.

U kunt uw testament op elk moment geheel of gedeeltelijk herroepen, wijzigen, er beschikkingen aan toevoegen of zelfs een heel nieuw testament opstellen. De datum in het testament kan helpen bepalen welke de meest recente versie is. Om elke betwisting te vermijden raden wij u toch aan om expliciet te vermelden dat u met dit testament alle voorgaande beschikkingen herroept indien u dat wenst. Indien u uw testament wilt aanvullen of slechts gedeeltelijk wilt wijzigen, kunt u een apart bijvoegsel opstellen bij uw bestaande testament die « codicil » genoemd wordt, zonder het voorgaande testament te herroepen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen geniet als Stichting van Algemeen Nut van een verminderde erfbelasting: 8,5 % in het Vlaamse Gewest, 6,6 % in het Brusselse Gewest en 7 % in het Waalse Gewest.